Avís Legal

IT NOW S.A. (des d'ara “ITnow”) és l'entitat titular de la present pàgina web o portal d' “ITnow” (http://www.itnow.es)

 

L'accés al portal d'”ITnow” i a la informació relativa a qualsevol del productes i serveis continguts en aquest comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per aquest motiu li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferits des del portal d'”ITnow”.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

 

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. ”ITnow” es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquella data.

 

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant. ”ITnow” es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal d'”ITnow” quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal d'”ITnow”, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts a les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així como logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits por drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que ”ITnow” o les empreses del seu Grup en són titulars o legítims llicenciataris.

 

”ITnow” no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal d'”ITnow” quan la titularitat dels mateixos no correspongui a ”ITnow” ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

 

No obstant, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia d'aquests elements exclussivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'”ITnow”. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'”ITnow” o de les empreses del seu Grup.

 

Queda prohibit, llevat que en els casos en què expressament ho autoritzi ”ITnow”, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o pàgines web de tercers a pàginas web d'”ITnow” diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en la direcció URL http://www.itnow.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d' ”ITnow” o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

”ITnow” no garantitza l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguda en les pàgines del portal d'”ITnow”, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

 

”ITnow” no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal d'”ITnow” per mitjà d'enllaços, hipervincles o links, ni de la informació y altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal d'”ITnow” o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius d'”ITnow”, excepte autorització expressa d'aquesta última.

 

”ITnow” i els seus proveïdors d'informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat en relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats mitjançant el portal d'”ITnow” per terceres persones o entitats, tot i que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incomplimnet o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la información; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaros; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realtizació d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada per mitjà del portal d'”ITnow”.

 

Ni ”ITnow” ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, erros, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'”ITnow”; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevolr tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres qualsevols; (iii) ús indegut o inadequat de les pègines web d'”ITnow”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

​