POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que se'n deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD”), informem de la nostra política de protecció de dades.

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Denominació Social: IT NOW, SA
  • NIF: A58443060
  • Adreça postal:  C. Numància 164, 7ª Planta
  • Telèfon: +34 934 046 706
  • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): oficina.dpo@itnow.es

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CONSERVACIÓ I CESSIONS

WEB WWW.ITNOW.ES

Mitjançant la present comunicació, IT NOW informa als usuaris de la present website que, per la mateixa, no es sol·liciten ni tracten dades de caràcter personal, tractant-se únicament d'una web merament informativa d'ITNOW i dels serveis i solucions oferits als seus clients. 

En el suposat cas que, en algun moment, es procedeixi a la captació de dades de caràcter personal mitjançant el present servei web, la present política de privacitat serà degudament actualitzada als efectes que la mateixa compleixi amb els preceptes que en matèria de protecció de dades de caràcter personal en siguin d'aplicació.

INFORMACIÓ D'ACCÉS A INSTAL·LACIONS D'ITNOW

Informació bàsica sobre protecció de dades:

​Responsable
​IT NOW, SA
​Finalitat
​Control d'accés a les instal·lacions
​Legitimació
​Interès legítim del Responsable
​Destinataris
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal i/o supòsit referit​ a la informació ampliada
​Drets
​Accedir, rectificar i eliminar les seves dades, així com a l'exercici d'altres drets conforme al que es recull a la informació addicional
​Informació addicional
​Pot consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades a continuació
​​
INFOMACIÓ ADDICIONAL ALS ACCESSOS DE LES INSTAL·LACIONS D'ITNOW

Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades

La finalitat del tractament de les seves dades és gestionar el control dels accessos a les oficines i dependències d'ITNOW, sent legitimada ITNOW per a l'esmentat tractament per a la satisfacció dels seus interessos legítims com són el control d'aquelles persones que accedeixen a les seves instal·lacions.

En el cas que ITNOW tracti les seves dades personals per a una finalitat diferent al que es recull en el present document, ITNOW li informarà, amb antel·lació al tractament, sobre la finalitat de la mateixa i li facilitarà qualsevol altra informació addicional que escaigui a raó de la legislació aplicable, així como li sol·licitarà el seu consentiment, en cas necessari, per a la justificació d'un tractament legítim.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la seva presència a les instal·lacions d'ITNOW. Tanmateix, s'aplicarà el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d'arxiu i retenció de la documentació.

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats del tractament

Així mateix, li informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, tret que el seu accés a les instal·lacions d'ITNOW requereixi d'una targeta d'accés temporal, en el que es facilitarà les seves dades a la Comunitat de Propietaris de l'edifici l'Illa.

Addicionalment, l'empresa contractada per a la gestió de la recepció de les dependències d'ITNOW, tindrà accés a les seves dades, en la seva condició d'Encarregada de Tractament, i exclusivament per a la prestació del servei encomanat, i amb la que, de conformitat amb el que preveu l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que se'n deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), ha formalitzat un contracte que legitima l'accés de l'entitat a les seves dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament.

INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA

​Responsable
​IT NOW, SA
Finalitat
​Vigilància de les dependències d'ITnow
​Legitimació
​Interès legítim del Responsable
​Destinataris
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal i/o supòsit referit​ a la informació ampliada
​Drets
​​​Accedir, rectificar i eliminar les seves dades, així com a l'exercici d'altres drets conforme al que es recull a la informació addicional
​Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades a continuació

INFOMACIÓ ADDICIONAL VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat legitimació y termini de conservació de les dades

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, li informem que IT NOW, SA ("ITNOW"), és el responsable del tractament de les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància de les dependències d'ITNOW.

La finalitat del tractament de les seves dades és la vigilància de les dependències d'ITNOW, sent legitimada ITNOW per aquest tractament per a la satisfacció dels seus interessos legítims, com són vigilar els accesos a les seves instal·lacions.

En el cas que ITNOW tracti les seves dades personals per a una finalitat diferent al que es recull en el present document, ITNOW li informarà, amb antel·lació al tractament, sobre la finalitat de la mateixa i li facilitarà qualsevol altra informació addicional que escaigui a raó de la legislació aplicable, així como li sol·licitarà el seu consentiment, en cas necessari, per a la justificació d'un tractament legítim.

Les imatges derivades de la videovigilància es conservaran durant un termini màxim d'un (1) mes a comptar des del seu enregistrament.

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats del tractament

Així mateix, li informem que les seves dades no es comunicaran a tercers. Sense perjudici de l'anterior, li comuniquem que l'empresa contractada per a la gestió de la recepció de les dependències d'ITNOW, tindrà accés a les seves dades, en la seva condició d'Encarregada del  Tractament, i exclusivament per a la prestació del servei encomanat, i amb la que, de conformitat amb el que preveu l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que se'n deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), ha formalitzat un contracte que legitima l'accés de l'entitat a les seves dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament. 

3. DRETS DE L'INTERESSAT

Li comuniquem que té dret a disposar de confirmació sobre si a ITNOW estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Tanmateix, té drets per accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè.: (i) podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, on únicament es conservaran per l'exercici o la defensa de reclamacions; (ii) per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el que ITNOW deixarà de tractar-los llevat que sigui per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d'haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta, (iii) podrà retirar el seu  consentiment, en qualsevol moment, i no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

També tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat a ITNOW, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a una altre responsable del tractament sense que ITNOW ho impedeixi. En aquest sentit, podrà sol·licitar que ITNOW transmeti directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que vostè indiqui en la seva comunicació.

Per últim, li informem que podrà exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'una sol·licitud a ITNOW, a la bústia de correu electrònic oficina.dpo@itnow.es firmada digitalment (DNI electrònic o un altre certificat reconegut), o mitjançant una comunicació escrita dirigida a ITNOW amb domicili social a C/ Numància, 164, planta 7, 08029 Barcelona (Ref. DPO).

El contingut de la sol·licitud haurà d'incloure: el seu nom i cognoms; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui i, en cas necessari, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de la representació; detall de la petició que es realitza; direcció a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que formula, si escau. Per disposar d'informació addicional dels seus drets, pot dirigir-se a la web:  https://www.aedp.es/

Si considera que el tractament de les seves dades personals infringeixen la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per les següents vies disponibles: (i) per telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) per mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://www.aedp.es/  (iii) presencialment dirigint-se al carrer  Jorge Juan, nº 6 (28001) de Madrid.