POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europoeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD”), i amb el previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDiGDD”), a continuació l’informem de la nostra política de protecció de dades. 

1. Dades del Responsable del Tractament

  • Denominació social: IT NOW, SA (“ITnow”)
  • NIF: A-58.443.060
  • Adreça postal: C/ Numància, 164, planta 7, 08029 Barcelona
  • Telèfon+ 34 934 046 706
  • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD)oficina.dpo@itnow.es 

2. Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades

2.1. Finalitat

S’informa a l’usuari que les dades personals i d’informació que faciliti a través de l’emplenament, en el seu cas, de qualsevol dels formularis electrònics disponibles en aquesta web, es tractaran de conformitat a les següents finalitats en funció de la secció a través de la qual se’ns facilitin les dades: 

a) Gestió de la seva candidatura espontània per a la seva participació en els futurs processos de selecció per al programa junior d’ITnow, que ha motivat l’enviament del seu CV, així como, en el seu cas, per a la gestió de la seva participació durant els processos de selecció d’ITnow que s’ajustin al seu perfil professional. 

b) Gestió de la seva candidatura espontània per a la seva participació en els futurs processos de selecció d’ITnow per al programa de pràctiques d’ITnow, i que ha motivat l’enviament del seu CV, així com, en el seu cas, per a la gestió de la seva participació durant els processos de selecció d’ITnow que s’ajustin al seu perfil. 


2.2. Legitimació 

ITnow es troba legitimada per a cadascuna de les finalitats abans referides, en virtut del consentiment inequívoc.

En cas que ITnow tracti les seves dades personals per a una finalitat diferent a les recollides en el present document, ITnow l'informarà, amb anterioritat al nou tractament, sobre la finalitat del mateix, i li facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent de conformitat amb la legislació aplicable, i li sol·licitarà, si escau, el seu consentiment, si aquest és necessari per a justificar un tractament legítim.

2.3. Termini de conservació de les dades 

L’informem que les seves dades personals es conservaran, en funció de la finalitat per a la que van ser facilitades, durant els períodes que s’indiquen a continuació:

a) Gestió del seu CV en la participació de futurs processos de selecció de la companyia, ja es tracti del programa junior d’ITnow o del programa de pràctiques d’ITnow: durant el termini màxim de dos (2) anys a comptar des de la data en què les va facilitar si no ha resultat seleccionat en cap procés, per considerar que transcorregut aquest termini, la informació del seu CV estarà desactualitzada. En el cas de resultar seleccionat durant un procés i acceptar l’oferta de treball per al programa junior d’ITnow o per al programa de pràctiques d’ITnow, el termini de conservació de les seves dades serà el que resulti de l’aplicació als empleats o, en el seu cas, personal en pràctiques, d’ITnow.  

Així mateix, l’informem que, al marge dels períodes abans referits, conservarem les seves dades durant els terminis preceptius de prescripció a fi i efecte de complir amb les nostres obligacions legals i per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d'arxiu i retenció de documentació.

3. Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

L’informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Addicionalment l’informem que, en determinats supòsits, podem facilitar accés a les seves dades a terceres empreses (Encarregats del Tractament) que ens prestin serveis propis d’agències de comunicació, empreses de selecció, marketing, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajudin a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent. 

El tractament de dades personals per part d'aquests Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha subscrit un contracte a l'empara del que s'estableix en l'article 28 del RGPD, pot dur-se a terme tant dins com fora del territori de la Unió Europea. Els tractaments realitzats fora del territori de la Unió Europea es realitzen sobre la base d’una decisió d'adequació (tercer país o organització internacional que garanteix un nivell de protecció adequat) o mitjançant garanties adequades (clàusules tipus de protecció de dades, normes corporatives vinculants). Aquesta informació es troba a disposició dels interessats, podent sol·licitar una còpia d’aquestes mitjançant correu electrònic a l’adreça de contacte del DPD. 

4. Drets de l’interessat    

Finalment, li comuniquem que té dret a obtenir confirmació sobre si el Responsable del Tractament està tractant dades personals que li concerneixen, o no. Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals  van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’interessat: (i) podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici de o per a la defensa enfront reclamacions; (ii) per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual la Responsable del Tractament deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d'haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta, (iii) podrà retirar, si escau, el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Addicionalment, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a ITnow en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ITnow ho impedeixi. En aquest sentit, podrà sol·licitar que ITnow transmeti directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que ens indiqui en la seva comunicació.
 
Finalment, l’informem que podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament de sol·licitud a ITnow a traves del correu electrònic oficina.dpo@itnow.com signada digitalment (DNI electrònic o un altre certificat reconegut), o a través de comunicació escrita dirigida a IT NOW, SA, amb domicili social a C/ Numancia nº164, planta 7ª, 08029 de Barcelona (Ref. RGPD). 

El contingut de la sol·licitud haurà d'incloure: el nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si fos necessari, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu d’aquesta representació; detall de la petició que es realitza; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i els documents acreditatius de la petició que es formula, si fos necessari. Per a obtenir informació addicional sobre els seus drets pot dirigir-se a la web:  https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.

Si considera que el tractament de les dades personals que li concerneixen infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici del seu drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) a través de telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf; (iii) presencialment, dirigint-se al carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid.